דויד המלך קנה את הר הבית


שמואל ב כד; כד: "ויומר המלך אל ארונה לא כי-קנו אקנה מאותך במהיר ולא אעלה להשם עלות חנם"

והיורשים לא מכרו את הר הבית לעף אחד

Interview With Mitch Dayan - All Male Descendant of King David
Support This Effort

עכשיו היורשים של דויד המלך חוזרים לתבוע את האחוזה משפחה שלהם בשביל עם ישראלOur organizational goal is to raise and supply money for legal efforts to return the Temple Mount to the all male descendants of King David, collectively known, for this purpose, as the Messianic Council. The land is to be used, as originally determined by King David on behalf of the Jewish nation.

הפרויקת הנוחהי


Attorney Wartzburg of Jerusalem has agreed to take a retainer and make an initial evaluation of our goals, and help us determine what direction is best to head in. Mr. Wartzburg is an experienced Jeruslaem attorney who has previously litigated on behalf of Temple Mount causes. He has advised us to officially register our organization in Jerusalem, and we have collected the signatures and are preparing to hand in the paperwork.
.